Untitled
paper, collagraphy, 29x42cm, 2021
Savelovskaya
paper, linocut, edition - 10 prints, 33x33cm, 2021
Savelovskaya
paper, linocut, edition - 10 prints, 33x33cm, 2021
Savelovskaya
paper, linocut, edition - 10 prints, 33x33cm, 2021